Montessori onderwijs

Onderwijs gericht op het kind

Bij montessorionderwijs staat het kind centraal. Elk kind is anders. In het montessorionderwijs heeft een kind een zekere vrijheid om zelf het werk te kiezen. Dit bevordert de zelfstandigheid. De keuze moet in de juiste verhouding staan tot de mogelijkheden van het kind en er zijn duidelijke afspraken met leerlingen. Zo wordt samen bekeken wat het kind gepland heeft en wat er af zou moeten zijn. Deze afspraken zorgen voor een rustige werksfeer. De vrijheid die kinderen krijgen is dus ‘vrijheid in gebondenheid’. Centraal staat datgene wat het kind zelf nodig heeft. De meest geciteerde uitspraak van Maria Montessori is niet voor niets: ‘Leer mij het zelf te doen!’ Onze leerkrachten observeren zorgvuldig wanneer welk kind welke activiteit nodig heeft. Elk kind wordt aangemoedigd om het niveau te bereiken dat voor hem of haar haalbaar is. Doordat er nauwkeurig in de gaten wordt gehouden waar de kinderen zijn met hun lesstof, krijgen kinderen die sneller zijn een vergroot aanbod en is er juist extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met bepaalde lesstof.

 

Eigentijds en bewezen effectief

 

Op het montessorionderwijs wordt eigentijds onderwijs geboden. We volgen de ontwikkeling van kinderen en stimuleren kinderen net dat stapje verder te gaan. Dit in een mooi gebouw, met moderne digitale apparatuur en met oog voor alle maatschappelijke ontwikkelingen. Innovatief en toekomstgericht montessorionderwijs betekent dat we kinderen een veilige en rijke omgeving bieden waarin ze leren samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen.

Leerlingen die montessorionderwijs volgen scoren op cognitieve taken hetzelfde als leerlingen in regulier onderwijs. Leerlingen die montessorionderwijs volgen blijken een stuk zelfstandiger te zijn dan kinderen uit het regulier onderwijzen socialer in hun gedrag. Ze hebben een sterker rechtvaardigheidsgevoel en meer respect voor medeleerlingen. Bekende ‘Montessorianen’ die Montessori onderwijs een belangrijke bijdrage aan hun carrière toeschrijven zijn bijvoorbeeld de oprichters van Google, Larry Page en Sergey Brin. Voor een filmpje over het verschil tussen Montessori en regulier onderwijs kun je hier klikken.

Werken met materialen

Niet alleen bij de onderbouw, maar ook bij de middenbouw en bovenbouw wordt gewerkt met concreet materiaal. Op die manier wordt het geleerde concreet gemaakt. Dat hierbij de zintuigen en name de handen een zeer belangrijke rol spelen is inmiddels wetenschappelijk bewezen. Het materiaal werd door Maria Montessori ‘ontwikkelingsmaterialen’ genoemd. Het materiaal heeft een aantrekkelijk uiterlijk, heeft een zelfcontrolerend karakter en maakt een vloeiende overgang van contreet naar abstract niveau. Montessorimateriaal is duurzaam en helemaal van deze tijd. Kinderen werken aan hun tafel of op een kleedje op de grond. Zo werken de kinderen in de onderbouw met rekenstokken met hoeveelheden te koppelen aan de cijferkaarten om getalbegrip te krijgen en werken de kinderen in de bovenbouw bijvoorbeeld met breukencirkels. Maar ook globes waarbij je de werelddelen kunt voelen of inlegpuzzels van de wereldkaart.  

Vrijheid binnen kaders

In het Montessori onderwijs heeft een kind een zekere vrijheid om zelf zijn of haar werk te kiezen. Dit bevordert de zelfstandigheid en doet recht aan de individualiteit. Deze vrijheid is wel begrensd. De leerkrachten maken afspraken met de kinderen over de keuzes die ze maken. Zo zijn er weektaken voor de middenbouw en bovenbouw en hebben de kinderen een planning wat er van vakantie tot vakantie af moet zijn. De heldere afspraken scheppen een rustige werksfeer en maken het werken in een groep mogelijk. Deze moeten aansluiten bij de capaciteiten van het kind. Zo wordt er samen bekeken wat het kind gepland heeft en wat er af moet zijn. En aan het einde van het schooljaar moeten de kinderen door de leerstof van dat schooljaar heen zijn.

Didactiek

De basis voor het handelen van de leerkrachten is het vaststellen van hetgeen het kind nodig heeft voor de eigen ontwikkeling. Dat gebeurt door observeren, het diagnostische gesprek en gezamenlijke reflectie.
De opbouw van leeractiviteiten zorgt ervoor dat stapsgewijs de verantwoordelijkheid vanhet kind wordt vergroot, aangepast aan zijn of haar ontwikkelingsfase met bijzondere aandact voor het dragen van verantwoordelijkheid. Wij besteden veel aandacht aan de werkhouding van kinderen en het ‘leren leren’. Zo beschikken ze niet alleen over kennis, maar ook over vaardigheden om later in het vervolgonderwijs zelfstandig aan de slag te gaan. Kinderen werken met verschillende materialen en kunnen kiezen welke manier van leren bij ze past. De ene leerling leert makkelijker met beelden, de ander door te luisteren of te lezen. De leerkracht observeert en helpt kinderen de paden te ontdekken die voor dat kind het meest effectief zijn. Ook kunnen ze uitleg vragen aan -of een werkje doen met- een ouder kind. De leerkracht leert het kind zichzelf te vragen of en zo ja wat het van een bepaald werkje geleerd heeft.
                                                                                               

Leren van elkaar

In de Montessori filosofie leren kinderen van elkaar en helpen zij elkaar. Onze klassen zijn daarom samengesteld uit drie groepen. De onderbouw omvat de leerjaren 0-1-2, de middenbouw de leerjaren 3-4-5 en de bovenbouw de leerjaren 6-7-8.. Doordat kinderen van verschillende leeftijden van elkaar leren ontplooien zij zich op sociaal vlak, in werkhouding en creativiteit. Zo lezen bijvoorbeeld de oudere kinderen uit de middenbouw wekelijks met jongere kinderen. Het oudere kind kan zo de leesvaardigheid herhalen en het jongere kind wordt geholpen om het te leren. Het oudere kind vervult een voorbeeldrol; het jongere kind ziet wat het over 1 of 2 jaar zelf kan.

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk