Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. De ondersteuningsstructuur laat zien hoe onze school daarnaar handelt en met andere organisaties en specialisten werkt. De wijze waarop de ondersteuning en verrijking voor onze kinderen hebben ingericht is te lezen in het School Ondersteuningsplan 2023-2025 (SOP) .

Niveau 1: Algemene preventieve zorg binnen de groep

De leerkracht werkt handelingsgericht en volgens de opvoedingsmethode van Maria Montessori. De leerkracht signaleert en past de specifieke onderwijsbehoefte aan binnen het basisaanbod. Zowel ondersteuning in de klas als compacten en verrijken voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

 

Niveau 2: Extra zorg/ ondersteuning binnen de groep

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt allereerst preventieve en licht curatieve interventies ingezet zoals het geven van extra instructie, andere leerstof en een andere aanbiedingsstrategie voor zowel kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Dit wordt besproken tijdens de leerlingbespreking met intern begeleider en leerkracht met hulp van de specialist HB. De leerkracht bespreekt dit met de ouders van het kind.

Speciale zorg op Montessorischool Bilthoven

Remedial Teacher: De leerkracht geeft aan welke kinderen deze speciale zorg nodig hebben bij de intern begeleider. De RT’er geeft in kleine groepjes extra instructie geeft. De leerkracht geeft aan welke kinderen deze speciale zorg nodig hebben bij de intern begeleider voor een bepaalde periode in het jaar.

Hoogbegaafdheidsspecialist: De school beschikt over een hoogbegaafdheids specialist voor zowel de onderbouw als voor de midden-en bovenbouw met totaal 2 dagen per week ambulante tijd. Deze adviseren het team voor het aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de klas. De school beschikt daarnaast over de verrijkingsgroep ‘Hyperion’ als kinderen voor een bepaalde periode ondersteuning nodig hebben voor een uur in de week. De school beschikt over een Beleid meerbegaafheid 2023 – 2025

Kindercoach: De school beschikt over een interne kindercoach. Voor een periode van drie keer 40 minuten bieden we kinderen steun en ondersteuning op sociaal emotioneel vlak.

Niveau 3: Speciale zorg/ begeleiding buiten de groep met inzet van de intern begeleider

Op dit niveau wordt besloten dat intersievere vorm van ondersteuning wenselijk is. De intern begeleider van de school wordt betrokken bij het proces. Als school hebben wij op dit niveau behoefte aan extra informatie. Dit kan verkregen worden via verschillende bronnen: intern; via RT of coach, het schoolondersteuningsteam (SOT) vanuit swv ZOUT, Centrum Jeugd en Gezin en externe instanties.

Niveau 4: Zeer speciale zorg/ begeleiding buiten de groep.

Op dit niveau wordt gekeken welke ondersteuning vanuit een individueel arrangement nodig is. Er wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) en/of intensievere individuele leerlijn opgesteld. Daarnaast kan de ambulant begeleider vanuit het samenwerkingsverband ingezet worden voor kinderen die meer nodig hebben dan het basisaanbod en de extra zorg.

Wanneer blijkt dat het kind meer nodig heeft dan de school school kan realiseren, is de school handelingsverlegen. Het samenwerkingsverband ZOUT kijkt op dat niveau mee of het kind meer gebaat is bij een ander schooltype of andere vorm van onderwijs. Uiteraard is dit in overleg met ouders.

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk