Bestuur

Een betrokken bestuur

De Montessorischool Bilthoven is de enige school die valt onder het bestuur Vereniging Montessorischool Bilthoven. De school is trots op het feit dat zij een eenpitter is door de korte lijnen die er zijn. De leden van de vereniging zijn de ouders/ verzorgers van kinderen op onze school. Uit hun midden kiezen de leden een bestuur. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend en toezichthoudend bestuur. De directeur-bestuurder is het uitvoerende bestuur. Er zijn 4 toezichthoudende bestuursleden inclusief een onafhankelijk extern toezichthoudend bestuurslid. De directeur- bestuurder is verantwoordelijk voor onder andere het onderwijskundig beleid en kwaliteit personele zaken, huisvesting, communicatie en financien. Het toezichthoudend bestuur houdt toezicht op dit beleid en of de doelstellingen van de organisatie behaald worden en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het bestuur vormt samen het ‘bevoegd gezag’ van de school. Meer informatie kunt u lezen in de statuten vereniging Montessorischool Bilthoven

 

Algemene Ledenvergadering

In de maanden januari en juni vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, waarin het bestuur verslag doet van de gang van zaken en o.a. het jaarverslag en de begroting ter goedkeuring voorlegt. Onze school neemt de Code Goed Bestuur van de PO Raad in acht waar onder meer veel nadruk is gelegd op het toezicht op het bestuur. De ALV komen alle toezichthoudende taken toe, maar om het toezicht meer vorm te geven heeft de ALV een Toezichthoudend Orgaan ingesteld, bestaande uit drie leden die door de ALV benoemd zijn. Zij houden toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid en hebben minimaal 2 keer per jaar overleg met het bestuur en de directie om de koers van school te bespreken. De toezichthouders brengen op de ALV verslag uit van hun bevindingen. Het bijwonen van een ALV is voor ouders en verzorgers een goede manier om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en de gang van zaken op school, en om mede vorm te geven aan de toekomst van school. Onder het kopje documenten is het jaarverslag te vinden met de verantwoording over het gevoerde beleid

Leden van het bestuur

  • Lisette van der Ark: voorzitter
  • Franka de Vos van Steenbergen- Houben: penningmeester
  • Danielle Sent: vice voorzitter en portefeuille onderwijskwaliteit
  • Marius Noordam: secretaris; portefeuille huisvesting¬†

Medezeggenschap

De MR vertegenwoordigt zowel de ouders als het personeel bij het bestuur van de school en denkt mee met allerlei zaken die op school spelen. Daarbij houdt ze steeds de belangen van leerlingen, ouders en het team in het oog. De raad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouderleden die door de ouders zijn gekozen. De MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle ouders worden bijgewoond. De MR is bereikbaar via mr@montessoribilthoven.nl.

 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk