Bestuur

Een betrokken bestuur

De Montessorischool Bilthoven is de enige school die valt onder het bestuur Vereniging Montessorischool Bilthoven. De school is trots op het feit dat zij een eenpitter is door de korte lijnen die er zijn tussen bestuur en directeur. De leden van de vereniging zijn de ouders/ verzorgers van leerlingen op onze school. Uit hun midden kiezen de leden een bestuur. Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers. Het bestuur stelt in overleg met de directie een meerjarig schoolplan vast waarin o.a. doelstellingen en beleid op het gebied van onderwijs, personeel en leermiddelen zijn opgenomen en werkt onbezoldigd. Het bestuur vormt het ‘bevoegd gezag’ van de school en is primair verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de prestaties van de school. De dagelijkse leiding van school is gemandateerd aan de directeur.

 

Algemene Ledenvergadering

In de maanden januari en juni vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, waarin het bestuur verslag doet van de gang van zaken en o.a. het jaarverslag en de begroting ter goedkeuring voorlegt. Onze school neemt de Code Goed Bestuur van de PO Raad in acht waar onder meer veel nadruk is gelegd op het toezicht op het bestuur. De ALV komen alle toezichthoudende taken toe, maar om het toezicht meer vorm te geven heeft de ALV een Toezichthoudend Orgaan ingesteld, bestaande uit drie leden die door de ALV benoemd zijn. Zij houden toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid en hebben minimaal 2 keer per jaar overleg met het bestuur en de directie om de koers van school te bespreken. De toezichthouders brengen op de ALV verslag uit van hun bevindingen. Het bijwonen van een ALV is voor ouders en verzorgers een goede manier om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en de gang van zaken op school, en om mede vorm te geven aan de toekomst van school.

Leden van het bestuur

  • Lisette van der Ark: voorzitter
  • Franka de Vos van Steenbergen- Houben: penningmeester
  • Marc van de Velde: secretaris
  • Danielle Sent: vice voorzitter en portefeuille onderwijskwaliteit
  • Marius Noordam: portefeuille huisvesting en governance

Meerjarenschoolplan

Als school maken wij een strategisch meerjarenschoolplan dat ons helpt doelstellingen te zetten en samen met bestuur, directie en team te werken aan het behalen van deze doelstellingen. Op basis van het meerjarenschoolplan wordt ieder jaar een concrete uitwerking gemaakt met de plannen, doelstellingen en bijbehorende activiteiten op welke wijze de doelen bereikt kunnen worden.

Schoolplan2020-2024

Financiële verantwoording

Onze school is een financieel gezonde school. Hieronder staat het jaarverslag met de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en tevens een toelichting op de bestuurlijke activiteiten.

Jaarverslag 2020

 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk